Νέα

 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΕΦ
 
ΑΓΡΟΤΙΚOΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΚ 70008
 
ΤΗΛ: 2810771213
 
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 
 
4
 
 
 
 
ΘΕΜΑ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2021
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 
 
8η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 
 
28η OKTΩΒΡΙΟΥ 2018
 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 70008
ΤΗΛ: 2810-771213
 
Επισκοπή, 8η Οκτωβρίου 2018
 
ΑΦΟΡΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΉΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2021»
 Α. ΑΝΑΘΕΤΟΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΈΡΓΩΝ
 
 Α1. Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα
 
Αναθέτον φορέας είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής, ο οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού του και της κείμενης νομοθεσίας. Κύρια δραστηριότητα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής είναι η παραγωγή, αποθήκευση, και εμπορία ελαιολάδου και η παραλαβή και διάθεση οινοσταφύλλλων.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής αναγνωρίστηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ως Οργάνωση Παραγωγών κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 397/18265/16.02.17 απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών (και Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων - ΟΕΦ), έχει αναλάβει την υλοποίηση τριετούς προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2018 - 2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 582/25076/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας η «ΟΕΦ».
Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΟΕΦ είναι τα ακόλουθα:
 
Διεύθυνση Έδρας / Επικοινωνίας : Επισκοπή Πεδιάδος, Δήμος Χερσονήσου, Νομός Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ. 70008.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810771213
 
Αρμόδιος για Πληροφορίες : Κυπριωτάκης Ιωάννης
 
 Α2. Στοιχεία Διαδικασίας Αναθέσεων και Θεσμικό Πλαίσιο
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ θα πραγματοποιήσει την ανάθεση των εν θέματι έργων με ανοικτή διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διαδικασία είναι το καταστατικό της ΟΕΦ και το πλαίσιο που διέπει την υπ’ αριθμ.. 61/16616/31.01.18 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία και θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας των Καν.(ΕΕ) 611/14 & 615/14 της περιόδου 2018- 2021. Τα έργα θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που περιγράφονται στην παρούσα.
 Α3. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Έργων
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τα έργα της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ. Συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων έχει ως εξής:
Α. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Βii.1 «Προστασία από τη διάβρωση και την ερημοποίηση» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021 - Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός : 17.800,00 €.
Β. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Βii.2 «Αυτοδύναμα συστήματα βιώσιμης διαχείρισης» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021 - Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός : 18.200,00 €.
Γ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Βiii. «Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021 - Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός : 40.000,00 €
Δ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Biv. «Εφαρμογή και πιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021 - Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός : 49.700,00 €
Ε. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Γi. «Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων» εκ  του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021 - Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός : 23.000,00 €
 
ΣΤ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Ei. «Ανάπτυξη, εφαρμογή, και πιστοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ Επισκοπής» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021 - Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός : 5.700,00 €
Ζ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Eii. «Ανάπτυξη, εφαρμογή, και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021 - Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός : 7.800,00 €
Η. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Στi «Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021 - Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός : 11.000,00 €
Η παρούσα αφορά την υποβολή προσφορών για την ανάληψη της υλοποίησης των παραπάνω έργων. Σημειώνεται ότι εφόσον οι προσφέροντες το κρίνουν σκόπιμο, η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει μόνο για κάποια από τα παραπάνω έργα και όχι αναγκαία για όλα, καθώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κάθε έργου είναι διακριτό και αυτοτελές. Ωστόσο δεδομένων των εκτιμώμενων συνεργειών μεταξύ των έργων, των λεπτομερειών του φυσικού αντικειμένου, και των δυνατοτήτων της ΟΕΦ για τον συντονισμό, παρακολούθηση, και έλεγχο της υλοποίησης τους, είναι προτιμητέα από την ΟΕΦ η δυνατότητα ανάληψης όλων των προς ανάθεση έργων από ένα προσφέροντα.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου για κάθε έργο δίδεται στο τεύχος
«Τεχνικά Δελτία Έργων» το οποίο και είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα της ΟΕΦ στη διεύθυνση/διαδρομή (URL) http://www.as-episkopis.gr/el/nea
 Α4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών
 
H καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/10/2018 και ώρα 1:00 μμ. Η ΟΕΦ δύναται να παρατείνει την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το υπαγορεύουν.
A5. Δημοσιότητα
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της ΟΕΦ και στον δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
 
 
 Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Β1. Γενικές πληροφορίες
 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:
 
 • η παρούσα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα έργα της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ ΑΣ Επισκοπής βάσει των Καν. 611/2014 & 615/2014 της περιόδου 2018-2021»
 • το τεύχος «Τεχνικά Δελτία Έργων» (βλ. παρ. Α3).
 
Τα ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. Α5).
 
Πάσης φύσεως αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος . Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Όλα τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα διαδικασία και όλα τα έγγραφα που θα αφορούν την υλοποίηση των προς ανάθεση έργων θα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 Β2. Δικαίωμα συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής - Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 
Β2.1. Δικαίωμα συμμετοχής / Λόγοι αποκλεισμού
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν πέραν των υπολοίπων που ζητούνται από την παρούσα, και τα ακόλουθα - επί ποινής αποκλεισμού σε περίπτωση μη υποβολής τους:
 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διαδικασία ανάθεσης και στην οποία δηλώνεται ότι:                             μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
  • Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
  • Δωροδοκία
  • Απάτη
  • Τρομοκρατικά   εγκλήματα    ή     εγκλήματα    συνδεόμενα    με     τρομοκρατικές δραστηριότητες
  • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
  • Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
 
 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διαδικασία ανάθεσης και στην οποία δηλώνεται ότι:                             μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
 • Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη.
 • Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την συμμετοχή του σε άλλου διαγωνισμούς
 • Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού
 • Δεν έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.
Β2.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία , οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία (ημερολογιακά έτη 2015,2016,2017) μεγαλύτερο από το άθροισμα του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων της παρούσας για τα οποία υποβάλλουν προσφορές πολλαπλασιαζόμενο επί δύο (2,00). Για παράδειγμα εάν υποβληθούν προσφορές για έργα με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 150.000,00 €, ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του προσφέροντος για την τελευταία τριετία (ημερολογιακά έτη 2015,2016,2017) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 300.000,00 €. Τα παραπάνω τεκμαίρονται με την υποβολή αντίγραφου ισολογισμού ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου για τα παραπάνω έτη.
Β2.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
 
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται από 01.01.15 έως σήμερα να έχουν εκτελέσει μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου
 
τύπου, συνολικής αξίας τουλάχιστον ίσης με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κάθε έργου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Ως συγκεκριμένος τύπος νοείται σύμβαση παροχής υπηρεσιών που αφορούσε έργο στο πλαίσιο προγράμματος εργασίας των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της περιόδου 2015 - 2018 το οποίο αφορούσε δράση που ανήκε σε Τομέα (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 Καν.(ΕΕ) 611/2014) ίδιο με τον Τομέα που ανήκει η δράση για το έργο της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης της οποίας υποβάλει προσφορά. Τα παραπάνω τεκμαίρονται με την υποβολή αντιγράφων υπογεγραμμένων συμβάσεων, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, και πρακτικών παραλαβής ή άλλων ισοδύναμων εγγράφων. Σημειώνεται ότι η ΟΕΦ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των παραπάνω, καθώς επίσης και το δικαίωμά να έλθει σε επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν τις εν λόγω υπηρεσίες τόσο για λόγους ελέγχου όσο και ενημέρωσης αναφορικά με την ποιότητα και την αρτιότητα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.
Επίσης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν σε ισχύ πιστοποιητικό για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2005, το οποίο να έχει εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο για το πεδίο αυτό από το ΕΣΥΔ και το οποίο είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους. Το παραπάνω τεκμαίρεται με την υποβολή αντιγράφου του ως άνω πιστοποιητικού το οποίο πρέπει βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
 Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
 Γ1. Χρόνος / Τρόπος Υποβολής Προσφορών
 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του άρθρου Α4 της παρούσας. Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να υποβληθούν είτε από εκπρόσωπο του προσφέροντος είτε με courier, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραδοθεί στην έδρα μας έως την ανωτέρα ημέρα και ώρα. Η ΟΕΦ θα χορηγεί σχετική έγγραφη βεβαίωση για την εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου προσφορών.
 Γ2. Δομή / Περιεχόμενο Φακέλου Προσφορών
 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο (κύριος φάκελος) στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς το ακόλουθα:
Προσφορά του « επωνυμία οικονομικού φορέα » στο πλαίσιο της από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ με αριθ. ΧΧΧ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα έργα της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ ΑΣ Επισκοπής και με καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ
 
Ο κύριος φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφορών, η οποία αναγράφει τα βασικά στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα έργα της παρούσας για τα οποία υποβάλλονται προσφορές, και τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του προσφέροντος.
Εντός του κυρίου φακέλου προσφορών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
 
 • Τεχνικό-οικονομικές προσφορές
 • Δικαιολογητικά συμμετοχής
 • Παρουσίαση της εμπειρίας του προσφέροντος στον ελαιοκομικό τομέα
 
Γ2.1. Τεχνικό-οικονομικές προσφορές
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ξεχωριστή τεχνικό-οικονομική προσφορά για κάθε έργο της παρούσας που ενδιαφέρονται να αναλάβουν. Κάθε τεχνικό-οικονομική προσφορά πρέπει περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Έργο το οποίο αφορά (βλ. παρ. Α3)
 • Παρουσίαση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και εμπειρίας για το συγκεκριμένο έργο (βλ. παρ. Β2.3 και Δ1)
 • Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (π.χ., δομή και αρμοδιότητες ομάδας έργου)
 • Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρουσιάζουν κατά εύληπτο και σαφή τρόπο τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο προσφέρον για την υλοποίηση του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των ενεργειών αυτών, και τα παραδοτέα που θα τις συνοδεύουν. Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα προδιαγραφόμενα για την δράση όπως αυτά περιγράφονται για κάθε δράση στο τεύχος «Τεχνικά Δελτία Έργων» (βλ. παρ. Α3).
 • Οικονομική προσφορά
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) το οποίο είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της δράσης για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον προϋπολογισμό του έργου στο τεύχος «Τεχνικά Δελτία Έργων». Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια τού έργου και δεν αναπροσαρμόζονται. Το σχέδιο κατανομής των ετήσιων αμοιβών θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που διέπουν την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ και θα εξειδικευτεί στην σύμβαση που θα συναφθεί μετά την κατακύρωση του έργου (βλ. παρ. Δ2.). Ανάλυση του κόστους (π.χ., κόστος ομάδας έργου, κόστος εξωτερικών συνεργατών, κόστος ταξιδιών)
 • Χρόνος ισχύος της προσφοράς
 
Η προσφορά πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει το προσφέροντα για διάστημα τουλάχιστον τριών
(3) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής τους.
 
 Γ2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής
 
Ο προσφέρον υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ενότητα Β της παρούσας.
 
 Γ.2.3 Παρουσίαση της εμπειρίας του προσφέροντος στον ελαιοκομικό τομέα
 
Ο προσφέρον υποβάλει παρουσίαση στην οποία παραθέτει συνοπτικά την εμπειρία του στον ελαιοκομικό τομέα. Ως εμπειρία στον ελαιοκομικό τομέα νοείται η υλοποίηση έργων που αφορούν όλο το εύρος της παραγωγής (ελαιοκαλλιέργεια, συγκομιδή), επεξεργασίας (έκθλιψη, αποθήκευση), τυποποίησης, και εμπορίας ελαιοκομικών προϊόντων.
 Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
 
 Δ.1. Αξιολόγηση Προσφορών
 
Η επιτροπή αξιολόγησης της ΟΕΦ σύμφωνα με το άρθρο 12δ παρ.3 της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την τελική επιλογή, μεριμνά για την δημοσίευση στους δικτυακούς τόπους της παρ. Α5 των επωνυμιών των προσφερόντων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα φάκελο προσφορών.
Η επιτροπή αξιολόγησης συνέρχεται εντός το αργότερο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή αναδόχου για κάθε έργο.
Με το άνοιγμα των φακέλων προσφορών η επιτροπή αξιολόγησης καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τα στοιχεία υποβολής, την επωνυμία των προσφερόντων, και τα έργα για τα οποία υπέβαλλαν προσφορές.
Εν συνεχεία προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε προσφέροντα και καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τη συμμόρφωση ή μη των δικαιολογητικών με τις προβλέψεις της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων αυτές καταγράφονται στο ανωτέρω πρακτικό. Η επιτροπή αξιολόγησης εφόσον κρίνει ότι κάποιο δικαιολογητικό συμμορφώνεται κατ’ αρχήν με τα απαιτούμενα αλλά χρήζει διευκρινήσεων ή/και συμπληρώσεων από τον προσφέροντα, ζητεί εγγράφως τα σχετικά, τα οποία και ο προσφέρον οφείλει να παρέχει εντός του εύλογου χρονικού περιθωρίου που θα θέτει το ανωτέρω έγγραφο.
Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά έκρινε πλήρη. Αρχικά η επιτροπή ελέγχει ότι οι
 
τεχνικό-οικονομικές προσφορές συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα της παρούσας. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, τεχνικό-οικονομική προσφορά:
 • η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα
 • η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση
Σε περίπτωση που μία τεχνικό-οικονομική προσφορά κριθεί απαράδεκτη αυτό καταχωρείται στο πρακτικό αξιολόγησης μαζί με την σχετική αιτιολόγηση.
Εν συνεχεία, η επιτροπή αξιολόγησης αφού λάβει γνώση επί του περιεχομένου της παρουσίασης του κάθε προσφέροντος αναφορικά με την εμπειρία του στον ελαιοκομικό τομέα, προχωρά στην λεπτομερή αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών προσφορών. Η διαδικασία πραγματοποιείται για κάθε έργο ξεχωριστά σύμφωνα με τα παρακάτω.
Όπως έχει περιγραφεί στην παρ. Α2 της παρούσας το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός υπηρεσιών για την υλοποίηση κάθε δράσης είναι σταθερός σύμφωνα με την σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΟΕΦ έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος και παρέχει εγγυήσεις για αυτή σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου το στοιχείο της τιμής είναι σταθερό και η ανάθεση θα γίνει αποκλειστικά βάσει των ποιοτικών κριτηρίων που αναφέρονται στη συνέχεια.
Με γνώμονα την αρτιότητα της υλοποίησης τόσο των επιμέρους δράσεων όσο και του προγράμματος εργασίας εν συνόλω προς όφελος της ΟΕΦ και των παραγωγών μελών της, τα ποιοτικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη είναι τα ακόλουθα:
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ομάδα Α: Εμπειρία από την υλοποίηση έργων με άμεση συνάφεια με το προς ανάθεση έργο
 
Εμπειρία σε ομοειδείς δράσεις του Καν. 611/14 της περιόδου 2015-2018
Ως εμπειρία σε ομοειδείς δράσεις λαμβάνεται η εμπειρία από την υλοποίηση έργων δράσεων που ανήκαν σε Τομέα (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 του Καν.(ΕΕ) 611/2014) ίδιο με τον Τομέα που ανήκει η δράση για την οποία υποβάλει προσφορά.
 
Εμπειρία σε ομοειδείς δράσεις του Καν. 867/08 των περιόδων 2009-2012 και 2012-2015
Ως εμπειρία σε ομοειδείς δράσεις λαμβάνεται η εμπειρία από την υλοποίηση έργων δράσεων που ανήκαν σε Τομέα (όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 Καν.(ΕΚ) 867/08) συναφή με
τον Τομέα (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 Καν.(ΕΕ) 611/2014) που ανήκει η δράση για την οποία υποβάλει προσφορά.
 
 
Εμπειρία από την υλοποίηση ομοειδών δράσεων του Καν. 611/14 της περιόδου 2015-2018 και του Καν. 867/08 των περιόδων 2009-2012 και 2012-2015 σε όμορος περιοχή Ως εμπειρία σε ομοειδής δράσεις λαμβάνεται η εμπειρία σύμφωνα με τις περιγραφές των δύο ανωτέρω κριτήριων και ως όμορος περιοχή λαμβάνεται η υλοποίηση έργων για
λογαριασμό Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων με έδρα
στην ίδια περιφερειακή ενότητα που ανήκει η έδρα της ΟΕΦ της παρούσας (βλ. παρ. Α1)
Εμπειρία από την υλοποίηση έργων Τεχνικού Συμβούλου διαχείρισης προγραμμάτων στο πλαίσιο του Καν. 611/14 και του Καν. 867/08 Ως εμπειρία λαμβάνεται η εμπειρία από την υλοποίηση έργων διαχείρισης προγράμματος (Τεχνικός Σύμβουλος) για λογαριασμό Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων στο πλαίσιο του Καν. 611/14 (Περίοδος 2015-2018) και του Καν. 867/08 (Περίοδοι 2009-2012, 2012-2015)
Ομάδα Β: Περιγραφή του έργου
Κάλυψη των προδιαγραφόμενων στο
τεχνικό δελτίο της δράσης με αρτιότητα και σαφήνεια
Αξιολογώντας το σχετικό περιεχόμενο τις τεχνικό- οικονομικής προσφοράς
Επάρκεια της ανάλυσης της αμοιβής του Αξιολογώντας το σχετικό περιεχόμενο τις τεχνικό- οικονομικής προσφοράς
Ομάδα Γ: Ικανότητα ανάληψης των έργων παροχής υπηρεσιών υλοποίησης για το σύνολο των προς ανάθεση δράσεων
Υποβολή αποδεκτών προσφορών για όλα τα προς ανάθεση έργα Όπως προκύπτει από το πρακτικό αξιολόγησης (βλ. παρ. Δ1)
Ευρύτητα εμπειρίας που καλύπτει όλα τα προς ανάθεση έργα Όπως προκύπτει από την παρουσίαση της εμπειρίας του προσφέροντος στον ελαιοκομικό τομέα (βλ. παρ. Γ2.3.)
 
Η επιτροπή αξιολόγησης με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικό-οικονομικών προσφορών για κάθε έργο κατατάσσει τις προσφορές με βάσει τα ανωτέρω κριτήρια. Εν συνεχεία, ο προσφέρον του οποίου η προσφορά κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα κηρύσσεται ως ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο πρακτικό αξιολόγησης, στο οποίο η επιτροπή αξιολόγησης αιτιολογεί επαρκώς την επιλογή της σύμφωνα με τα παραπάνω. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο Δ3. της παρούσας.
 
 Δ2. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
 
Η  ΟΕΦ  κοινοποιεί  εγγράφως  την  απόφαση  κατακύρωσης  για   κάθε  έργο       μαζί με αντίγραφο του πρακτικού αξιολόγησης σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά για το έργο αυτό.
 
Στην συνέχεια η ΟΕΦ προσκαλεί τον ανάδοχο κάθε έργου να προσέλθει για την σύναψη του σχεδίου σύμβασης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΧVII της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18

απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το εν λόγω σχέδιο σύμβασης υποβάλλεται προς έγκριση στην τριμελή επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Άρθρου 12δ Παράγραφοι 6 έως 8 της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με την έγκριση της διαδικασίας επιλογής από την τριμελή επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γίνεται οριστική σύναψη της σύμβασης. Για την οριστική σύναψη απαιτείται από τον ανάδοχο η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Άρθρο 12γ Παράγραφος 4 της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
 Δ3. Ενστάσεις
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της ως άνω διαδικασίας, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΟΕΦ, και η διοίκηση της ΟΕΦ αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
 
 Δ4. Ματαίωση Διαδικασίας
 
Η ΟΕΦ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης για λόγους που αφορούν είτε την μεταβολή των συνθηκών υλοποίησης του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ, είτε την μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος είτε άλλους λόγους που κρίνονται ουσιώδεις. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της διοίκησης της ΟΕΦ, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.