Νέα

 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΕΦ
 
ΑΓΡΟΤΙΚOΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΚ 70008
 
ΤΗΛ: 2810771213
 
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 
 
1
 
 
 
 
ΘΕΜΑ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Βiv. ΕΚ ΤΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 ΚΑΙ 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2021
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 
 
13η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 
 
3η OKTΩΒΡΙΟΥ 2018
 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 70008
ΤΗΛ: 2810-771213
 
Επισκοπή, 13η Σεπτεμβρίου 2018
 
ΑΦΟΡΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Βiv. ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 ΚΑΙ 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2021»
 Α. ΑΝΑΘΕΤΟΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΈΡΓΩΝ
 
 Α1. Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα
 
Αναθέτον φορέας είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής, ο οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού του και της κείμενης νομοθεσίας. Κύρια δραστηριότητα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής είναι η παραγωγή, αποθήκευση, και εμπορία ελαιολάδου και η παραλαβή και διάθεση οινοσταφύλλλων.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής αναγνωρίστηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ως Οργάνωση Παραγωγών κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 397/18265/16.02.17 απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών (και Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων - ΟΕΦ), έχει αναλάβει την υλοποίηση τριετούς προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2018 - 2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 582/25076/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας η «ΟΕΦ».
Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΟΕΦ είναι τα ακόλουθα:
 
Διεύθυνση Έδρας / Επικοινωνίας : Επισκοπή Πεδιάδος, Δήμος Χερσονήσου, Νομός Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ. 70008
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810771213
 
Αρμόδιος για Πληροφορίες : Κυπριωτάκης Ιωάννης
 
 
 
 Α2. Στοιχεία Διαδικασίας Αναθέσεων και Θεσμικό Πλαίσιο
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ θα πραγματοποιήσει την ανάθεση του εν θέματι έργου με ανοικτή διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διαδικασία είναι το καταστατικό της ΟΕΦ και το πλαίσιο που διέπει την υπ’ αριθμ.. 61/16616/31.01.18 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία και θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας των Καν.(ΕΕ) 611/14 & 615/14 της περιόδου 2018- 2021. Το έργο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που περιγράφονται στην παρούσα.
 Α3. Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά το έργο της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας. Ως εξοπλισμός μέσων ατομικής προστασίας νοείται ο ακόλουθος εξοπλισμός με τις ακόλουθες χρήσεις και χαρακτηριστικά:
 • Μάσκα προσώπου με κατάλληλοφίλτρο
Χρήση: χρησιμοποιείται για την προστασία του παραγωγού κατά τους ψεκασμούς
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικότητα και παροχή επαρκούς ασφαλείας, κατάλληλου φίλτρου επιπέδου για ραντίσματα
 • Γυαλιάπροστασίας
Χρήση: χρησιμοποιείται για την προστασία του παραγωγού κατά τους ψεκασμούς Χαρακτηριστικά: ανθεκτικότητα και παροχή επαρκούς ασφαλείας
 • Γάντια
Χρήση: χρησιμοποιούνται για την προστασία του παραγωγού κατά την διενέργεια εργασιών Χαρακτηριστικά: μίας χρήσης (π.χ., νιτριλίου) ή μόνιμης χρήσης (π.χ., ανθεκτικού υλικό)
 • Φόρμα εργασίας
Χρήση: χρησιμοποιούνται για την προστασία του παραγωγού κατά την διενέργεια εργασιών Χαρακτηριστικά: μόνιμης ή άλλης χρήσης (π.χ., ανθεκτικού υλικό)
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της δράσης Βiv. για το έργο αυτό ανέρχεται σε 4.550,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
 
Η ΟΕΦ βάσει των προσφορών που θα λάβει θα επιλέξει αναλόγως ποια είδη του εξοπλισμού θα προμηθευτεί και σε ποιες ποσότητες. Σε κάθε περίπτωση η ΟΕΦ θα προμηθευτεί κατ’ ελάχιστον ανά είδος - για τα είδη που θα επιλέξει, 91 τεμάχια.
O εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί στην έδρα της ΟΕΦ.
 
 Α4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών
 
H καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3/10/2018 και ώρα 1:00 μμ. Η ΟΕΦ δύναται να παρατείνει την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το υπαγορεύουν.
A5. Δημοσιότητα
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της ΟΕΦ και στον δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
 Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Β1. Γενικές πληροφορίες
 
H παρούσα διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν έγγραφο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα έργο της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας στο πλαίσιο της δράσης Βiv. εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ ΑΣ Επισκοπής βάσει των Καν. 611/2014 & 615/2014 της περιόδου 2018-2021», το οποίο είναι διαθέσιμο στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. Α5).
Πάσης φύσεως αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος . Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Όλα τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα διαδικασία και όλα τα έγγραφα που θα αφορούν την υλοποίηση των προς ανάθεση έργων θα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 Β2. Δικαίωμα συμμετοχής - Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν τα ακόλουθα - επί ποινής αποκλεισμού σε περίπτωση μη υποβολής τους:
 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται ταστοιχεία
 
της παρούσας διαδικασία ανάθεσης και στην οποία δηλώνεται ότι:       μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
 • Συμμετοχή σε εγκληματικήοργάνωση
 • Δωροδοκία
 • Απάτη
 • Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
 • Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίαςανθρώπων
 
 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διαδικασία ανάθεσης και στην οποίαδηλώνεταιότι
 • Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητικήπράξη.
 • Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικώνδραστηριοτήτων
 • Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την συμμετοχή του σε άλλουδιαγωνισμούς
 • Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση τουανταγωνισμού
 • Δεν έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιεςκυρώσεις.
 
 Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
 Γ1. Χρόνος / Τρόπος Υποβολής Προσφορών
 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του άρθρου Α4 της παρούσας. Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να υποβληθούν είτε από εκπρόσωπο του προσφέροντος είτε με courier, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραδοθεί στην έδρα μας έως την ανωτέρα ημέρα και ώρα.
 Γ2. Δομή / Περιεχόμενο Φακέλου Προσφορών
 
Γ2.1. Δομή Φακέλου Προσφορών
 
Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε φάκελο (κύριος φάκελος) στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς το ακόλουθα:
Προσφορά του « επωνυμία προσφέροντος » στο πλαίσιο της από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ με αριθ. ΧΧΧ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΕΦ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και με καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ
Εντός του κυρίου φακέλου προσφορών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 
 •  
 •  
 
Γ2.2. Τεχνικό-οικονομικές προσφορές
 
Η τεχνικό-οικονομική προσφορά περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
 
 •  
 • Έργο το οποίο αφορά (αναφορά παρούσαςπρόσκλησης)
 • Είδη και τύποι εξοπλισμού πουπροσφέρονται
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού κάθε είδους καιτύπου
 • Οικονομική προσφορά για κάθε είδος και τύπο (τιμή μονάδας λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποσότητες θα είναι άνω των 91τεμαχίων)
 • Χρόνοςπαράδοσης
 • Χρόνος ισχύος τηςπροσφοράς
 
Γ2.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
 
Ο προσφέρον υποβάλει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που περιγράφονται στην παρ. Β2 της παρούσας.
 
 Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
 
 Δ.1. Αξιολόγηση Προσφορών
 
Η επιτροπή αξιολόγησης της ΟΕΦ σύμφωνα με το άρθρο 12δ παρ.3 της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την τελική επιλογή, μεριμνά για την δημοσίευση στους δικτυακούς τόπους της παρ. Α5 των επωνυμιών των προσφερόντων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα φάκελο προσφορών.
Η επιτροπή αξιολόγησης συνέρχεται εντός το αργότερο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή του προμηθευτή.
Με το άνοιγμα των φακέλων προσφορών η επιτροπή αξιολόγησης καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τα στοιχεία υποβολής και την επωνυμία των προσφερόντων που υπέβαλλαν προσφορές.
Εν συνεχεία προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε προσφέροντα και καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τη συμμόρφωση ή μη των δικαιολογητικών με τις προβλέψεις της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων αυτές καταγράφονται στο ανωτέρω πρακτικό. Η επιτροπή αξιολόγησης εφόσον κρίνει ότι κάποιο δικαιολογητικό συμμορφώνεται κατ’ αρχήν με τα απαιτούμενα αλλά χρήζει διευκρινήσεων ή/και συμπληρώσεων από τον προσφέροντα, ζητεί εγγράφως τα σχετικά, τα οποία και ο προσφέρον οφείλει να παρέχει εντός του εύλογου χρονικού περιθωρίου που θα θέτει το ανωτέρω έγγραφο.
Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά έκρινε πλήρη. Αρχικά η επιτροπή ελέγχει ότι οι τεχνικό-οικονομικές προσφορές συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα της παρούσας. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, τεχνικό-οικονομική προσφορά:
 • η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στηνπαρούσα
 • η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ήδιόρθωση
Σε περίπτωση που μία τεχνικό-οικονομική προσφορά κριθεί απαράδεκτη αυτό καταχωρείται στο πρακτικό αξιολόγησης μαζί με την σχετική αιτιολόγηση.
Εν συνεχεία, η επιτροπή αξιολόγησης προχωρά στην λεπτομερή αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών προσφορών. Όπως έχει περιγραφεί στην παρ. Α2 της παρούσας το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Ο
 
εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου είναι σταθερός σύμφωνα με την σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με δεδομένο αυτό, η ΟΕΦ στοχεύει στην υλοποίηση της προμήθειας κατά βέλτιστο τρόπο σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους.  Ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Προσφερόμενα είδη ανάπροσφέροντα
 • Τεχνικές προδιαγραφέςεξοπλισμού
 • Προσφερόμενη τιμήμονάδος
 • Λοιποί όροι (π.χ., χρόνοςπαράδοσης)
 • Αξιοπιστία (π.χ., εμπειρία μελών της οργάνωσης στην χρήση συναφούς εξοπλισμού του συγκεκριμένου οίκου αναφορικά την αντοχή και την λειτουργικότητα τουεξοπλισμού)
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικό-οικονομικών προσφορών και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω κριτήρια η επιτροπή αξιολόγησης κηρύσσει ως ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου τον προσφέροντα του οποίου η προσφορά κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο πρακτικό αξιολόγησης, στο οποίο η επιτροπή αξιολόγησης αιτιολογεί επαρκώς την επιλογή της σύμφωνα με τα παραπάνω. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο Δ3. της παρούσας.
 
 Δ2. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
 
Η ΟΕΦ κοινοποιεί εγγράφως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο του πρακτικού αξιολόγησης σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά.
 
Στην συνέχεια η ΟΕΦ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την σύναψη του σχεδίου σύμβασης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΧVIΙI της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το εν λόγω σχέδιο σύμβασης υποβάλλεται προς έγκριση στην τριμελή επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Άρθρου 12δ Παράγραφοι 6 έως 8 της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με την έγκριση της διαδικασίας επιλογής από την τριμελή επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γίνεται οριστική σύναψη της σύμβασης. Για την οριστική σύναψη απαιτείται από τον ανάδοχο η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίσης με το 10% της αξίας του έργου σύμφωνα με το Άρθρο 12γ Παράγραφος 4 της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 
 
 
 Δ3. Ενστάσεις
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της ως άνω διαδικασίας, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΟΕΦ, και η διοίκηση της ΟΕΦ αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
 
 Δ4. Ματαίωση Διαδικασίας
 
Η ΟΕΦ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης για λόγους που αφορούν είτε την μεταβολή των συνθηκών υλοποίησης του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ, είτε την μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος είτε άλλους λόγους που κρίνονται ουσιώδεις. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της διοίκησης της ΟΕΦ, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.