Νέα

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Αποτελέσματα Πρόσκλησης Νο5
Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Καν (ΕΕ) 611/14 & 615/14
 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής εξωτερικών συνεργατών και δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 12δ της 1533/47977/29.3.18 υπουργικής απόφασης, παρουσιάζουμε στο ακόλουθο πίνακα τις εταιρείες που υπέβαλαν προσφορά για την εν λόγω πρόσκληση ενδιαφέροντος και πριν την επιλογή τους.
 
 
Πρόσκληση   προθεσμία υποβολής Αντικείμενο   Επωνυμία Εταιρείας
        α/α Επωνυμία
 
    Πρόσκληση     
  
5
 
13.9.18 - 3.10.18
 
     ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ    
 
1
   
   PACKMARKT - ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.