Νέα


ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Αποτελέσματα Πρόσκλησης Νο2
Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Καν (ΕΕ) 611/14 & 615/14


Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής εξωτερικών συνεργατών και δυνάμει τηςπαρ. 4 του άρθρου 12δ της 1533/47977/29.3.18υπουργικής απόφασης, παρουσιάζουμε στο ακόλουθο πίνακα τις εταιρείες που υπέβαλαν προσφορά για την εν λόγω πρόσκληση ενδιαφέροντος και πριν την επιλογή τους.

 
Πρόσκληση   προθεσμία υποβολής Αντικείμενο   Επωνυμία Εταιρείας
        α/α Επωνυμία


Πρόσκληση


2


13.9.18 - 3.10.18


ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ


1


PACKMARKT - ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.