Νέα

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Αποτελέσματα Πρόσκλησης Νο1
Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Καν (ΕΕ) 611/14 & 615/14

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής εξωτερικών συνεργατών και δυνάμει τηςπαρ. 4 του άρθρου 12δ της 1533/47977/29.3.18υπουργικής απόφασης, παρουσιάζουμε στο ακόλουθο πίνακα τις εταιρείες που υπέβαλαν προσφορά για την εν λόγω πρόσκληση ενδιαφέροντος και πριν την επιλογή τους.
 
Πρόσκληση   προθεσμία υποβολής Αντικείμενο   Επωνυμία Εταιρείας
        α/α Επωνυμία

Πρόσκληση

1

13.9.18 - 3.10.18

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1
ΑΓΡΟΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΟΥ Δ/ΧΟΙ Π. ΝΙΝΙΡΑΚΗ Ο.Ε.