Νέα 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2019 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 15η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, θα επιβάλλεται ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να έχουν μαζί τους :

1.Εξαψήφιο κωδικό εξουσιοδότησης από τον λογιστή τους
2.Ταυτότητα
3. Μητρώο ζώων ( για όσους διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ